மன்னை முத்துக்குமார்
கம்யூனிசம் என்பது உற்பத்தி பொருள்களின் மீதான ஒரே பொது சொத்துடமை நிலவும் வர்க்கங்களற்ற சமூக அமைப்பே ஆகும்..
-

சோசலிசம் என்பது வர்க்கச் சுரண்டலையும் ஏற்றத் தாழ்வுகளையும் பாலின ஒடுக்குமுறையையும் முடிவுக்குக் கொண்டுவந்து மானுட சுதந்திரத்தை உறுதிப்படுத்தி அதை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஒரு வழிமுறையே சோசலிசம்.

மன்னை முத்துக்குமார்