மன்னை முத்துக்குமார்
மக்கள் கலை இலக்கிய கழகத்தின் ஆக்கமான இப்பாடலை கேளுஙகள் ...

தேசப்பிதா என்றால் இருந்துட்டு போ, எங்களுக்கு அரியின் குழந்தை என்று பேரு வைக்க நீ யாரடா நாயே? உள்ளக்குமுறலை கேளுங்கள்...

Get this widget Track details eSnips Social DNA
Labels:
Reactions: