மன்னை முத்துக்குமார்
வர்ணம்----------சிறப்பு குரும்படம்.-2

பார்ப்பனீயத்துக்கு முன் சாதி இந்துவும் பஞசமனும் ஒண்னுதான்,
அந்த ஆரிய பிழைப்பு வாதிகளின் பிரித்தாளும் தந்திரத்தை புரிந்துகொள்ளடா சகோதரா..என்ற இந்த குரும்படம் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய ஒன்று
-