மன்னை முத்துக்குமார்

சமத்துவம் பேசினால்...... -------சிறப்புக் குரும்படம்.