மன்னை முத்துக்குமார்

மனுசங்கடா !!!
நாங்க மனுசங்கடா!!!
உன்னப் போல அவனப் போல
எட்டு சானு ஓசரமுள்ள
மனுசங்கடா!!!

நாங்க மனுசங்கடா!!!
எங்களோட முதுகுக்கு என்ன இரும்புலத்தோலா......
உங்க இழுப்புக்கெல்லாம் பணியுரதே
எங்களின் கணக்கா

( மனுசங்கடா)

சதையும் எலும்பும் நீங்க வெச்ச
தீயில் வேவுது
உங்க சர்க்காரும் கோட்டும் அதுல
எண்ணைய ஊத்துது

எதை எதையோ சலுகையின்னு
அறிவிக்கிறீ ங்க - நாங்க
எரியும் போது...-நாங்க
எரியும் போது
எவன் மயிர புடுங்க போனீங்க?

(மனுசங்கடா)

ரத்தக் கறையத் தீக்க வந்த மனுசங்கடா.....
பழங்கட்டைஎல்லாம் வெட்டி எறியும் மனுசங்கடா...
நாங்க மனுசங்கடா

- இன்குலாப்
Labels: 0 comments |
Reactions: