மன்னை முத்துக்குமார்
இந்திய நதிகள்
 இணைக்கப்படுகிறது
ஒவ்வொறு தேர்தல் அறிக்கையிலும் !
*
இந்த வார  ( 19/01/2015) குங்குமம் இதழில் பதிவாகியுள்ளது.