மன்னை முத்துக்குமார்
இரவல் நகை
இருப்பு கொள்ளவில்லை
விஷேச வீட்டில் !
*
~~ மன்னை முத்துக்குமார்.