மன்னை முத்துக்குமார்
 

பேருந்து நிறுத்தத்திற்குச்
சற்றுத் தள்ளி நின்று
பேசுகிறவர்கள்
காதலர்கள் .

நிறுத்தத்திலேயே
நின்று
பேசுகிறவர்கள்
நண்பர்கள் !
*
-பாவலர் அறிவுமதி