மன்னை முத்துக்குமார்
“நீங்கள் இழப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை,
அடிமைத்தனத்தை தவிர !
ஆனால், வெல்வதற்கு இந்த உலகமே இருக்கிறது.!”

- தோழர் கார்ல் மார்க்ஸ்