மன்னை முத்துக்குமார்
பெண்ணியம் என்பது...

ஆண்களால் வகுத்து வைக்கப்பட்ட
அடிமைத்தனங்களை பண்பாட்டுக்கும் , கலாச்சாரத்துக்கும் ஊரு விழையாமல் எதிர்த்து நிற்பது !