மன்னை முத்துக்குமார்

ஆயிரம் ஆடுகள்
இருக்குமந்த ஆட்டுமந்தை
கிடாவுக்கு எங்கிருந்து வந்தது
இத்தனை மிடுக்கு?
*