மன்னை முத்துக்குமார்
நடு பகல்
சுடு  மணல்
பாவம், என் பாதச்சுவடுகள் .
.
-பாவலர் அறிவுமதி.