மன்னை முத்துக்குமார்

தனக்கு நிகழாத வரை எல்லாமே வேடிக்கை தான்.
--புத்தர்.
Labels:
Reactions: