மன்னை முத்துக்குமார்
சோளக்காட்டு 
பொம்மை 
வயல் நடுவே.

உயிரற்று 
ஆனால்
எத்தனை 
உபயோகமாய் ! 
-
 -ஜென் கவிதை.

Labels:
Reactions: