மன்னை முத்துக்குமார்திட்டமிட தவறினால்
நாம் 
தவறு செய்யத் திட்டமிடுகிறோம் 
என்று பொருள் !