மன்னை முத்துக்குமார்

-
அச்சம் தவிர் நையப்புடை
மானம் போற்று ரௌத்திரம் பழகு
அச்சம் தவிர் நையப்புடை
மானம் போற்று ரௌத்திரம் பழகு
ஆண்மை தவறேல் தாழ்ந்து நடவேல்
சூரரைப் போற்று தீயோர்க்கஞ்சேல்
அச்சம் தவிர் நையப்புடை
மானம் போற்று ரௌத்திரம் பழகு

ஓய்தல் ஒழி நேர்படப் பேசு
தாழ்ந்து நடவேல் சாவதற்கஞ்சேல்
ஓய்தல் ஒழி நேர்படப் பேசு
தாழ்ந்து நடவேல் சாவதற்கஞ்சேல்
காலம் அழியேல் கீழோர்க்கஞ்சேல்
போர்த்தொழில் பழகு தோல்வியில் கலங்கேல்

புதியன விரும்பு வீரியம் பெருக்கு
கெடுப்பது சோர்வு தொன்மைக்கஞ்சேல்
புதியன விரும்பு வீரியம் பெருக்கு
கெடுப்பது சோர்வு தொன்மைக்கஞ்சேல்
வெளிப்படப் பேசு நன்று கருது
வவ்வுதல் நீக்கு தவத்தினை நிதம் புரி

கற்றது ஒழுகு கைத்தொழில் போற்று
சேர்க்கை அழியேல் பேய்களுக்கஞ்சேல்
கற்றது ஒழுகு கைத்தொழில் போற்று
சேர்க்கை அழியேல் பேய்களுக்கஞ்சேல்
ஞாயிறு போற்று மந்திரம் வலிமை
சௌரியந் தவறேல் நாளெல்லாம் வினைசெய்

அச்சம் தவிர் நையப்புடை மானம் போற்று ரௌத்திரம் பழகு

பாடல் : பாரதியார்.
பாடியவர் : மிஸ்கின்
ஓவியம் : மணி வர்மா.