மன்னை முத்துக்குமார்
ஒவ்வொறு விதையும்
விருட்சமாகும் கனவுகளைத்
தன்னகத்தே
தேக்கி வைத்திருக்கின்றன.