மன்னை முத்துக்குமார்
*
வெடி சத்தத்துக்கு கூட
குலை நடுங்கி போகிறது
புகலிடம் வந்த பறவை !
**
.
-மன்னை முத்துக்குமார்.