மன்னை முத்துக்குமார்
*
செய்யப் போகும் கொலைக்கு
முன் கூட்டியே தண்டனை
ஒற்றைக் காலில் கொக்கு !
**
~ மன்னை முத்துக்குமார்.