மன்னை முத்துக்குமார்


உந்தாங்கொம்பு
நூறாங்குச்சி
கில்லி/கிட்டிப்புல்
குதிரையேத்தம்
கபடி
ரேக்ளா..
.
.
.
சூதாட்ட
விளையாட்டுக்களால்
சூரையாடப்பட்டவைகள் !
*
-மன்னை முத்துக்குமார்.