மன்னை முத்துக்குமார்
வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை
எங்கள் வீட்டில் வளருது கண்டீர்
பிள்ளை பெற்றதப்பூனை
அவை பேருக்கொரு நிறமாகும்

சாம்பல் நிறமொரு குட்டி
கருஞ்சாந்து நிறமொரு குட்டி
பாம்பு நிறமொரு குட்டி
வெள்ளை பாலின் நிறமொரு குட்டி

எந்த நிறமிருந்தாலும் அவை யாவும்
ஒரு தரமன்றோ..

இந்த நிறம் சிறிதென்றும் இது ஏற்றமென்றும்
சொல்லலாமோ..

சாதி பிரிவுகள் சொல்லி அதில்
தாழ்வென்றும் மேலென்றும் சொல்வார்

சாதி கொடுமைகள் வேண்டாம்
அன்பு தன்னில் செழித்திடும் வையம்...
-


***