மன்னை முத்துக்குமார்


 “இனிய தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள்”
குருந்தகவல் நெஞ்சை அறுக்கத்தான் செய்கிறது
முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விட்ட தமையனுக்கு !
*
-மன்னை முத்துக்குமார்.